Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Performance Aficionados, s.r.o.

      

  1. Základné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vytvárajú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy. Zmluvnými stranami sú: (1) Performance Aficionados s.r.o., IČO: 53494695 so sídlom Bajkalská 5/A, 831 04 Braitslava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: S.r.o, vložka číslo 152793/B ako predávajúci (ďalej len "Predávajúci") a (2) kupujúci, ktorý môže byť aj Spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci"). Ďalšie informácie o predajcovi nájdete na www.feedzone.eu v časti "O nás" alebo "Kontaktujte nás".

Kupujúcim je spotrebiteľ. 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá uzatvorením a plnením spotrebiteľskej zmluvy nekoná v záujme svojho podnikania alebo akejkoľvek inej podnikateľskej činnosti. 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne rozpracované v týchto VOP, podliehajú príslušným právnym ustanoveniam zákona č. 40/1964, ako je uvedené v Občianskom zákonníku, ako aj súvisiacim predpisom.

Vykonaním a objednávkou Kupujúci berie na vedomie, že je dobre oboznámený s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je"Politika vrátenia" a dokument "Dodanie", ako aj podmienky objednanej služby a /alebo poskytnuté licenčné práva, a súhlasí s týmito VOP a vyššie uvedenými podmienkami, ako je uvedené a platné v okamihu zadania objednávky.

Nákupom akýchkoľvek produktov pri výbere produktov Predávajúceho Kupujúci nezíska žiadne práva na používanie registrovaných ochranných známok, obchodných názvov a titulov, obchodných log alebo patentov Predávajúceho alebo iných spoločností, pokiaľ konkrétna zmluva výslovne neurčuje inak. 

 II. Kúpna zmluva

  1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Ak je Kupujúci identifikovaný ako spotrebiteľ, kúpnu zmluvu ponúka Predávajúci, ktorý uvádza svoj výrobok do predaja na webovej stránke svojho e-shopu. Kontakt sa uzavrie, keď Kupujúci (spotrebiteľ) zadá objednávku, ktorá je následne prijatá a potvrdená Predávajúcim. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci poskytol. Tento e-mail však nemá vplyv na uzavretie samotnej kúpnej zmluvy. Novo uzatvorená zmluva (vrátane dohodnutej ceny) môže byť zmenená alebo zrušená len na základe dohody oboch strán alebo z dôvodov definovaných zákonom. Výnimku z tohto procesu nájdete v časti "VI. Objednávanie".

Uzatvorená kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná najmenej desať (10) rokov, počínajúc od konca roka, v ktorom bola zmluva uzatvorená, a nie je sprístupnená žiadnym nezúčastneným tretím stranám. Informácie týkajúce sa jednotlivých technických krokov k uzavretiu zmluvy sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach, kde je celý proces objasnený. Kupujúci má možnosť pred zadaním objednávky skontrolovať a opraviť objednávku. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých webových portáloch predávajúceho, a preto sú prístupné k archivácí a reprodukcí kupujúcemu. 

Náklady na diaľkové komunikačné prostriedky používané na zadanie objednávky (napr. telefonicky, internetom atď.) sú určené uplatňovanými štandardnými sadzbami telekomunikačných služieb používaných Kupujúcim. 

Ak je tovar objednaný Kupujúcim-Spotrebiteľom službou, súhlasí s tým, že službu dostane pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

       

  1. Prijímanie zakúpeného tovaru

V tejto kúpnej zmluve sa predávajúci zaväzuje dodať požadovanú položku, poskytnúť digitálny obsah/ licenciu, ak je predmetom nákupu, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva / licenciu na zakúpený obsah. Kupujúci sa zaväzuje prijať tovar/obsah a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.  

Predávajúci si vyhradzuje právo na tovar a kupujúci dostane právo na tovar až po zaplatení plnej ceny. To platí aj v prípade, že príslušnou položkou je licencia alebo služba. 

Predávajúci prevedie tovar Kupujúcemu spolu s dokladmi týkajúcimi sa tovaru a umožní Kupujúcemu uplatniť si vlastnícke práva k položke/licencii v súlade so zmluvou.  

Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať zakúpený tovar Kupujúcemu, ak je kupujúci oprávnený s tovarom nakladať v mieste plnenia a je riadne informovaný.  

Ak musí Predávajúci tovar zaslať Kupujúcemu, Predávajúci odovzdá tovar (prvému) Dopravcovi za účelom prepravy a dodania Kupujúcemu a umožní Kupujúcemu uplatniť svoje práva v súlade s Prepravnou zmluvou s Dopravcom. Predpokladá sa, že predávajúci doručil tovar kupujúcemu po odovzdaní tovaru kupujúcemu Dopravcom.  

Predávajúci doručí objednaný tovar Kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a špecifikáciách.

Pokiaľ nebola uzavretá osobitná dohoda o spôsobe balenia, položka bude zabalená podľa bežnej praxe, alebo, ak taká prax neexistuje, zabalená tak, aby bol výrobok ochránený pred akýmkoľvek poškodením. Predávajúci tovar takto zabalí aj za účelom prepravy. 

Aby sa minimalizovalo riziko prípadných škôd a aby sa predišlo akýmkoľvek problémom s dodávkami, predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu až po zaplatení plnej ceny nákupu v prípade, že kupujúci zadal objednávku (alebo niekoľko objednávok v ten istý deň) na nákup za cenu nad 3 500, - EUR VRÁTANE DPH. V takom prípade predávajúci dodá objednaný tovar v súlade s požiadavkami kupujúceho uvedenými v objednávke hneď, ako kupujúci zaplatí celú cenu nákupu.

    

III. Informačná bezpečnosť a ochrana

Predávajúci spracúva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom, ako Predávajúci zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje Kupujúcich, nájdete v dokumente "Zásady ochrany osobných údajov", ktorý je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho. 

S cieľom minimalizovať riziko poškodenia a vyhnúť sa trestnej činnosti si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zadanú Kupujúcim zo zablokovanej IP adresy v prípade, že sa táto IP adresa objaví na čiernej listine. V prípade problémov so zadaním objednávky môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho e-mailom na sales@feedzone.eu alebo telefonicky na čísle +421 902 850 212.

       

  1. Prevádzkové hodiny

Objednávku je možné zadať prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom personálu Predávajúceho: 

Otváracie hodiny:

Automatické potvrdenie objednávky: pondelok – nedeľa: 00-24h

V prípade poruchy informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nepreberá zodpovednosť za možné výpadky v prevádzkových hodinách. 

Zmeny v otváracích hodinách počas štátnych sviatkov budú vždy oznámené dňaWww.feedzone.Eú

  

  1. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. On-line e-shop bude vždy zobrazovať iba aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní alebo poplatkov, ktoré je Spotrebiteľ povinný zaplatiť. To nezahŕňa dodatočné poplatky za dopravu a doručenie a náklady na diaľkové komunikačné služby používané na dokončenie obchodu zobrazeného v časti nákupného košíka procesu objednávania. Tieto náklady závisia od konkrétnych želaní kupujúceho.

Predajné ceny sú platné buď počas vopred stanoveného času, alebo do vyčerpania zásob určitého množstva.

Pôvodná základná cena je cena produktu/služby/licencie, za ktorú produkt/službu/licenciu ponúkal feedzone.eu pred uplatnením akýchkoľvek konkrétnych predajných bonusov a zliav súvisiacich s marketingovými kampaňami a inými zľavami v e-shope, alebo cenu produktu/služby/licencie navrhnutú výrobcom alebo distribútorom, zatiaľ čo zobrazená cena je vždy cena, ktorá lepšie odráža cenovú úroveň konkrétnej položky na trhu. 

     

  1. Objednávanie

Kupujúci obdrží objednanú položku za cenu relevantnú v čase zadania objednávky. Kupujúci si môže pred zadaním objednávky prezrieť celú cenu objednávky vrátane DPH a iných daní a poplatkov (ako sú recyklačné poplatky a iné podobné poplatky). Táto cena bude uvedená v objednávke Kupujúceho, ako aj v správe potvrdzujúcej zadanie objednávky u Predávajúceho. 

Objednávky je možné zadávať len na e-shope www.feedzone.eu

Kupujúci bude informovaný o konkrétnom čase doručenia objednaných položiek prostredníctvom e-mailu. Dĺžka procesu dodania závisí od spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim v druhom kroku zadania objednávky do virtuálneho nákupného košíka. 

Kupujúci berie na vedomie, že môže dôjsť k prípadu, v ktorom obchodná zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim nebude uzavretá, najmä z dôvodu možného chybne uvedenej ceny objednanej položky spôsobenej zlyhaním informačného systému predávajúceho. V takom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a o situácii bezodkladne informuje Kupujúceho. 

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť uzatvorenú kúpnu zmluvu za neplatnú z dôvodu zneužitia osobných údajov, zneužitia platobnej karty atď. alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu. V takom prípade bude Kupujúci informovaný. 

Kupujúci berie na vedomie, že v prípadoch uvedených vyššie nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť. 

Kupujúci dostane tovar (produkt/službu/licenciu) za cenu platnú v čase zadania objednávky. 

    

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ 

V súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy mimo prevádzkových priestorov a ktorou sa menia niektoré úkony, má Kupujúci právo odstúpiť od už uzatvorenej Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, pričom je potrebné, aby sa v tejto lehote vykonal a zaslal záznam (listom alebo e-mailom), ktorý informuje Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Rovnaké právo platí aj v prípade, že Kupujúci prijal objednaný tovar osobne v mieste vydania Predávajúceho. 

        

Odstúpenie od Zmluvy, ako aj vrátený tovar sa majú zaslať na túto adresu:

Performance Aficionados s.r.o.

Bajkalská 5/A

831 04 Bratislava

Slovensko

         

V rámci vyššie uvedeného limitu 14 dní má Kupujúci právo vybaliť, skontrolovať a vyskúšať dodaný tovar, podobne ako to možno vykonať v kamennej predajni, a to všetko v rozsahu potrebnom na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a fungovaním výrobku. Výrobok musí byť vrátený v kompletný, s úplnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to možné, zabalený v pôvodnom obale, v rovnakom stave a hodnote, v akej bol prijatý. Kupujúci preberá zodpovednosť za akékoľvek zníženie kvality výrobku spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo za jeho použitie nad rámec určenia vlastností a overenia správneho fungovania výrobku. 

Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie kvality tovaru v prípade, že si Predávajúci nesplnil svoju povinnosť informovať spotrebiteľa o svojom práve na odstúpenie od zmluvy podľa § 3 ods. 1 ods. (h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku. 

V prípade, že je výrobok kompletný (vrátane pôvodného obalu) a nemá žiadne poškodenie a viditeľné známky použitia, vyššie uvedený limit 14 dní sa predlžuje na 30 dní odo dňa dodania predávajúcim.

Vzhľadom na povahu položiek predávaných v časti Hydratácia, Regenerácia, Energia a Doplnky, tieto výrobky nemôžu byť vrátené, akonáhle boli vybalené, použité alebo vykazujú akékoľvek viditeľné známky použitia. 

Peniaze dlžné Kupujúcemu za vrátený tovar budú vrátené najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

Okrem prípadov, v ktorých je výslovné dohodnuté odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ nesmie odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa:

a) poskytovanie služby, ak sa takéto ustanovenie začalo výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne informovaný o skutočnosti, že vyjadrením takéhoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytovaní služby a služba bola poskytnutá úplne; 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, pre ktorú cena závisí od cenových pohybov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže kontrolovať a ktoré sa môžu vyskytnúť v lehote na odstúpenie od zmluvy; 

c) predaj tovaru uskutočneného v súlade s požiadavkami spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného spotrebiteľa;

d) dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo znehodnotiť; 

e) predaj tovaru zapečateného v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal sa po dodaní narušil; 

f) predaj tovaru, ktorý môže byť po dodaní kvôli svojej povahe neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; 

g) naliehavé opravy alebo údržba osobitne požadované Spotrebiteľom od Predávajúceho; to sa nevzťahuje na servisné zmluvy a zmluvy týkajúce sa predaja iného tovaru alebo náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak sú uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si takéto služby alebo tovar neobjednal vopred; 

h) predaj zvukových, video alebo audiovizuálnych nahrávok, počítačového softvéru predávaného v ochranných obaloch, ak spotrebiteľ otvoril tento obal; 

i) predaj periodika s výnimkou predaja na základe upisovacej zmluvy a predaj kníh nedodaných v ochrannom obale; 

j) poskytovanie ubytovania iného ako na účely bývania, preprava tovaru, prenájom auta, poskytovanie stravovacích služieb alebo poskytovanie služieb súvisiacich s voľnočasovými činnosťami a podľa ktorých sa predávajúci zaväzuje poskytovať takéto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; 

k) poskytovanie iného elektronického obsahu ako na hmotnom nosiči, ak sa takéto ustanovenie začalo výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne informovaný o skutočnosti, že vyjadrením takéhoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote, odporúča sa, aby bol tovar, ktorý má byť vrátený, doručený na adresu predávajúceho čo najskôr spolu so sprievodným listom, v ktorom sú uvedené dôvody odstúpenia od zmluvy (nepovinná možnosť), identifikačné číslo nákupného dokladu, a číslo bankového účtu, s cieľom urýchliť proces odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar prostredníctvom dodávky alebo osobne zástupcovi zodpovednému za vrátenie tovaru najneskôr 14 dní po odstúpení od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od zmluvy zodpovedá za pokrytie nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu a v prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku je Kupujúci zodpovedný aj za pokrytie nákladov na vrátenie tovaru, ktoré z dôvodu jeho povahy nie je možné vrátiť bežnou poštou. 

Predávajúci nie je povinný pokryť dodatočné náklady Spotrebiteľa, ak sa Spotrebiteľ výslovne rozhodne použiť akýkoľvek iný spôsob dodania vráteného tovaru okrem najúspornejšieho a najekonomickejšieho spôsobu dodania ponúkaného Predávajúcim. Dodatočné náklady sa vypočítajú ako rozdiel medzi spôsobom doručenia zvoleným Spotrebiteľom a najekonomickejším spôsobom doručenia ponúkaným Predávajúcim. 

Kupujúci berie na vedomie, že ak zakúpený tovar prichádza s darmi, darovacia listina medzi Kupujúcim a Predávajúcim je platná len dovtedy, kým Kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy, v takom prípade sa darovacia listina stane neplatnou a Kupujúci je povinný vrátiť dary, ktoré prišli so zakúpeným tovarom. V prípade, že sa dary nevrátia spolu s vráteným zakúpeným tovarom, hodnota týchto darov sa bude považovať za bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok na vrátenie zakúpeného tovaru má Kupujúci nárok na vrátenie sumy zaplatenej za vrátený tovar, ktorá bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť túto platbu až kým mu nebude tovar vrátený, alebo neobdrží doklad o odoslaní tovaru určeného na vrátenie späť Predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť sumu rovnajúcu sa cene nákupu rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri pôvodnej platbe, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na inom spôsobe vrátenia peňazí, v ktorom predávajúci nemá zaplatiť žiadne dodatočné poplatky za dokončenie tejto refundácie. 

Predávajúci upozorňuje, že v prípade, že tovar vrátený po odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy je poškodený, opotrebovaný, neúplný, bez sprievodnej dokumentácie (originál dokladu o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.) alebo vrátený bez darčekov poskytnutých nákupom, predávajúci si uplatní škodu voči spotrebiteľovi, prípadne prostredníctvom súdov a zákonného zástupcu. Predávajúci tiež upozorňuje, že pred každou zásielkou tovaru dokumentuje úplnosť a integritu prepravovaného tovaru.

            

VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby a podmienky platby: 

  1. Platba prostredníctvom online bankového rozhrania (platba kartou online),

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia a dodania Kupujúcemu. Riziko poškodenia tovaru prechádza na Kupujúceho po dodaní tovaru.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné po zadaní objednávky spätne zmeniť.

   

  1. Fakturácia

Faktúru zašleme elektronicky v okamihu odoslania, do 14 dní od prijatia platby. Faktúra bude k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF v e-maile s prijatím platby.

     

  1. Dodacie podmienky

Osobné vyzdvihnutie:

Tovar môže Kupujúci vyzdvihnúť iba osobne. Táto osoba musí byť dostatočne identifikovaná platným preukazom totožnosti alebo cestovným pasom.       

Preprava dopravcom - SR:

Tovar je možné zaslať Kupujúcemu prostredníctvom služby dopravcu. Jednotlivé druhy dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti služieb a s ohľadom na kapacitu a možnosti cestovania. V prípade vyššej moci alebo poruchy nášho informačného systému feedzone.eu nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru. Cena prepravy sa riadi aktuálnym cenníkom v deň objednávky.

Kupujúci je povinný ihneď po dodaní skontrolovať stav zásielky (počet balíkov, integrita pásky s logom spoločnosti, poškodenie škatule) podľa priloženého nákladného listu. V prípade nálezu škody na zásielke je Kupujúci povinný u zástupcu Dopravcu zaznamenať rozsah a povahu škody. Na základe takéhoto záznamu môže Kupujúci následne (a) odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v súlade s kúpnou zmluvou, (b) odmietnuť prevzatie chybného tovaru alebo (c) potvrdiť dodanie chybného tovaru a následne podať predávajúcemu reklamáciu za vady. Ak Kupujúci zistí škodu alebo iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný okamžite kontaktovať Predávajúceho. Ak tak neurobí, nároky na náhradu vady sa im poskytnú len vtedy, ak preukážu, že tovar už mal tieto vady v čase dodania. 

Neúplná alebo poškodená zásielka musí byť okamžite nahlásená e-mailom na sales@feedzone.eu alebo telefonicky na tel. čísle +421 902850212. Oznámenie o škode musí byť bezodkladne vypracované spolu s Dopravcom a zaslané bez zbytočného odkladu e-mailom alebo bežnou poštou predávajúcemu. Oneskorené nároky na neúplnosť alebo vonkajšiu škodu na zásielke nezbavujú Kupujúceho práva požadovať náhradu škody, ale Predávajúcemu poskytujú možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu Kúpnej zmluvy.

    

  1. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú stanovené v rámci Pravidiel vrátenia tovaru predávajúceho a platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Nákupný doklad slúži ako záručný list.

    

XII. Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnych riešeniach spotrebiteľských konfliktov má Spotrebiteľ právo požadovať od Predávajúceho náhradu, ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci spracoval svoju sťažnosť, alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil práva Spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má právo požiadať o začatie alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci odpovedal odmietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania.

Prepojenie na platformu alternatívneho riešenia sporov, kde spotrebiteľ môže požiadať o alternatívne riešenie sporov, nájdete tu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.8.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, či už bol tovar dodaný alebo nie.