Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

Tieto Podmienky spojené so spracúvaním osobných údajov (ďalej len "Podmienky") popisujú spôsob, akým spoločnosť Performance Aficionados s.r.o. so sídlom Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 534 946 95, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Ltd, vložka č. 152793/B (ďalej len "Spoločnosť" alebo "my") spracúva Vaše osobné údaje na účely poskytovanie našich služieb, spočívajúcich v predaji a distribúcii výživových doplnkov, športového oblečenia, pohybových doplnkov, tovaru a podobne prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "služby") na webovej stránke www.feedzone.eu (ďalej len "webová stránka"), ako aj prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Spoločnosť je zodpovedná za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 /ES [ďalej len "GDPR". "] a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú v súčasnosti v platnosti [ďalej len "zákon č. 18/2018 Z. z.").

Spoločnosť prijala všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

"osobné údaje": údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktoré možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä všeobecne platným identifikátorom, iným identifikátorom, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologická identita, genetická identita, duševná identita, ekonomická identita, kultúrna identita alebo sociálna identita.

"Spracovanie osobných údajov": spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií zahŕňajúcich osobné údaje alebo súbory osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, prenos, šírenie alebo iné, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, či už vykonávané automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

        

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME? A ZA AKÝM ÚČELOM?

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje (ďalej len osobné údaje) v závislosti od toho, ako a do akej miery používate našu webovú stránku a / alebo služby:

 1. Informácie potrebné na registráciu a prístup na webovú stránku

Aby sme sa mohli zaregistrovať na našej webovej stránke a následne sa prihlásiť na našu webovú stránku a získať prístup k našim personalizovaným službám na webovej stránke, spracovávame nasledujúce osobné údaje: (i) vaše meno, (ii) vaše priezvisko a (iii) váš e-mail.

 Spracovanie takýchto údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste a sme zmluvnými stranami. Právny základ pre spracovanie týchto informácií predstavuje ods. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. Informácie potrebné na poskytovanie služieb

Na účely poskytovania našich služieb (t. j. dodanie tovaru objednaného vami/ poskytovanie služieb, ktoré ste si zakúpili) spracovávame nasledujúce osobné údaje: (i) vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo a (vi) informácie o vašej platobnej karte (najmä číslo karty, dátum vypršania platnosti a cvv kód).

 Spracovanie takýchto údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste a sme zmluvnými stranami. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií je ods. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. Informácie zhromaždené na marketingové účely

Za účelom prijímania našich nových príchodov a / alebo bulletinov, informácií o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo e-mailov a / alebo oznámení spracovávame vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo a (v) adresu.

Tieto osobné údaje spracovávame s vaším výslovným súhlasom. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií je ods. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ak sa rozhodnete, že už nemáte záujem dostávať takéto novinky, máte právo odvolať svoj súhlas kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii a / alebo je k dispozícii tu: ww.feedzone.eu/unsubscribe. Odvolanie vášho súhlasu môže mať za následok, že nebudete dostávať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Svoj súhlas s prijímaním e-mailov obsahujúcich oznámenia týkajúce sa poskytovania Služieb nesmiete odvolať. 

 1. Informácie zhromaždené počas vášho prehliadania na našej webovej stránke

S cieľom neustále zlepšovať naše služby, rozvíjať vašu používateľskú skúsenosť pri používaní našej webovej stránky spracovávame informácie týkajúce sa: (i) vášho počítača, (ii) návštev alebo používania našej webovej stránky a / alebo našich služieb (vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie vášho prehliadača / operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštev stránok a pohybov na našich webových stránkach alebo akýchkoľvek podobných informácií, ktoré môže spoločnosť získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), (iii) generovaných vaším používaním našich webových stránok a / alebo služieb alebo ktoré sú generované počas používania našich služieb(vrátane časového harmonogramu, frekvencie a spôsobu používania webovej stránky).

Tieto osobné údaje spracovávame s vaším výslovným súhlasom. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií je ods. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. Informácie zhromaždené zanechaním komentára / recenzie / hodnotenia

Pri zanechaní recenzie, hodnotenia alebo uverejňovania komentára na našich webových stránkach spracujeme osobné údaje, ktoré ponecháte, spolu s recenziou /   hodnotením / komentárom na našich webových stránkach, takže spracujeme vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) prezývku, ktorú sa rozhodnete zanechať komentár / hodnotenie a (iv) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zahrnúť do hodnotenia / komentára.

Tieto osobné údaje spracovávame s vaším výslovným súhlasom. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií je ods. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. Informácie zhromaždené počas komunikácie s nami

Aby sme s nami mohli komunikovať z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní webovej stránky / používanie služieb, vrátenie peňazí, riešenie akýchkoľvek problémov atď.), budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: (i) vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo, (vi) komunikačný obsah, (vii) metadáta spojené s komunikáciou a (viii)) akékoľvek ďalšie potrebné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť v komunikácii.

Spracovanie takýchto údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste a sme zmluvnými stranami. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií je ods. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. Informácie zhromaždené počas postupu vrátenia peňazí

Počas postupu vrátenia peňazí na základe vašej sťažnosti na nami poskytovaný tovar alebo služby budeme spracúvať osobné údaje predovšetkým v rozsahu (i) mena, (ii) priezviska, (iii) e-mailu, (iv) telefónneho čísla, (v) adresy a (vi) IBAN.

Spracovanie takýchto osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti, najmä podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Právny základ pre spracovanie takýchto informácií je stanovený v článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

     

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Okrem vyššie uvedeného máme právo spracúvať vaše osobné údaje na splnenie našich zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napríklad na predchádzanie podvodom, sieťovú a informačnú bezpečnosť a priamy marketing.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi a vaše osobné údaje budeme chrániť pred zneužitím a / alebo nezákonným zverejnením.

       

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Aby sme našu webovú stránku a/alebo služby sprístupnili (a ak je to potrebné z dôvodu okolností), máme právo poskytnúť vaše osobné údaje (a súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb, našich zamestnancov, subdodávateľov, úradníkov, poradcov, obchodných zástupcov, dodávateľov alebo spriaznených strán spoločnosti a poskytovateľa služieb v rozsahu, v akom je to primerané a potrebné na dosiahnutie účelu stanoveného v týchto obchodných podmienkach, najmä nasledujúcich subjektov:

(i) FREE Company s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 47 976 292, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 104976/B

(ii) Shopify International Limited so sídlom 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko,

iii) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9084/S

(iv) Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338 / 82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105158 / B

(v) Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Súbor č. 3215 / B      

Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje:

i) v rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi,

ii) v súvislosti s akýmkoľvek prebiehajúcim alebo budúcim súdnym konaním, alebo

(iii) preukázať, uplatňovať alebo obhajovať naše zákonné práva (vrátane poskytovania vašich osobných údajov tretím stranám s cieľom zabrániť podvodom a minimalizovať platobné riziká).

       

Informácie, na základe ktorých nie ste identifikovateľní: Máme právo poskytnúť vaše osobné údaje, na základe ktorých nie je možné vás identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej webovej stránky a / alebo služieb, odkazov / vstupných stránok a adries URL, typov platforiem, počtu kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú záujem o takéto informácie, aby pochopili, ako používať určité služby.

        

Vaše osobné údaje, ktoré umožňujú vašu identifikáciu alebo polohu, nezdieľame s tretími stranami na účely priameho marketingu.

         

Môžeme povoliť určitým tretím stranám uverejňovať reklamy a marketingové informácie na našich webových stránkach. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá odosiela ponuky alebo odkazy priamo do vášho prehliadača, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prezeranej webovej stránky. V tomto prípade automaticky dostanú informácie o vašej IP adrese. Môžu tiež používať iné technológie (napríklad súbory cookie, JavaScript alebo webové majáky), ktoré merajú účinnosť ich reklám a tiež prispôsobujú obsah reklám, ktoré sa vám zobrazujú. Nezverejňujeme informácie takýmto tretím stranám, ktoré by im umožnili personalizovať získané informácie. Upozorňujeme, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy konkrétnej skupine zákazníkov a vy odpoviete na takúto správu, takýto inzerent alebo reklamný server môže vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snažia osloviť. Tieto podmienky nie sú určené na to, aby riadili váš vzťah so žiadnou treťou stranou, ktorá používa vyššie uvedené technológie. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

          

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené alebo inak spracované a prenášané v krajinách, v ktorých vykonávame naše obchodné činnosti, aby sme dosiahli účel spracovania uvedený v týchto Podmienkach. Na ten istý účel môžu byť vaše údaje prenášané medzi členskými štátmi Európskej únie alebo Európskym hospodárskym priestorom a krajinami, ktoré podľa Európskej komisie zaručujú úroveň ochrany osobných údajov, ktorú z času na čas uverejňuje Úrad na ochranu osobných údajov na svojej webovej stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/transfers-basis-adequacy-decision

 

AKO DLHO BUDEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pokiaľ nie je v platných právnych predpisoch stanovené inak, máme právo spracúvať vaše osobné údaje vo forme, ktorá vám umožní identifikovať sa po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté(môže to zahŕňať čas, kedy navštívite našu webovú stránku alebo používate naše služby a / alebo po celé obdobie, počas ktorého trvá účel spracovania osobných údajov),pokiaľ nie je uvedené inak, v nasledujúcej dĺžke:

 1. Informácie potrebné na registráciu a prístup na webovú stránku

Údaje potrebné na registráciu a prístup na webovú stránku budeme spracovávať odo dňa vašej registrácie na webovej stránke do 30 dní odo dňa zrušenia registrácie. Údaje budeme spracovávať v tejto lehote (t. j. 30 dní od zrušenia registrácie) len za účelom ukončenia zmluvného vzťahu medzi nami a vami, ktorý vznikol s vašou registráciou na webovej stránke, riešením akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tohto vzťahu a ochranou ktoréhokoľvek z našich oprávnených záujmov).

 1. Informácie potrebné na poskytovanie služieb

Údaje potrebné na poskytovanie služieb budeme spracovávať odo dňa, keď ste si službu objednali, až do jej preukázateľného poskytnutia (t. j. do dňa doručenia tovaru a zaplatenia príslušnej ceny).

 1. Informácie zhromaždené na marketingové účely

Údaje získané na marketingové účely budeme spracovávať odo dňa, keď nám dáte svoj súhlas s takýmto spracovaním, až do dňa (i) odvolania vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na webovej stránke.

 1. Informácie zhromaždené počas vášho používania našej webovej stránky

Údaje získané na marketingové účely budeme spracovávať odo dňa, keď nám dáte svoj súhlas s takýmto spracovaním, až do dňa (i) odvolania vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na webovej stránke.

 1. Informácie zhromaždené pri zanechaní komentára/hodnotenia

Údaje získané na marketingové účely budeme spracovávať odo dňa, keď nám dáte svoj súhlas s takýmto spracovaním, až do dňa (i) odvolania vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na webovej stránke.

 1. Informácie zhromaždené počas komunikácie s nami

Údaje získané počas komunikácie s nami budeme spracovávať odo dňa ich získania až do dňa, keď nebude spracovaná vaša žiadosť vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.

 1. Informácie zhromaždené počas postupu vrátenia peňazí

Údaje získané počas postupu vrátenia peňazí budeme spracovávať odo dňa, keď nám ich poskytnete počas obdobia archivácie požadovaného osobitnými právnymi predpismi a kontrolnými orgánmi.

Máme právo spracovávať vaše osobné údaje dlhšie, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné (i) na účely plnenia našich zákonných povinností, (ii) na preukázanie, uplatňovanie alebo obranu našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií tretím stranám s cieľom zabrániť podvodom a minimalizovať platobné riziká). 

      

AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ?

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu, ktorý nájdete tu: Technická podpora @feedzone.eu, +421 902 850 212. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

       

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI?

Máte právo:

prístup k vašim osobným údajom

Vyžiadajte si najmä informácie o:

 • účel spracúvania osobných údajov,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytujú, a
 • oba uchovávané údaje,
 • právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, alebo právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov,
 • zdrojov osobných údajov, ak od vás neboli získané osobné údaje. 

 Spoločnosť vám okamžite poskytne vaše osobné údaje, ktoré spracúva, spôsobom podľa vašich požiadaviek. Za opätovné poskytnutie požadovaných osobných údajov môžeme účtovať primeraný poplatok, ktorý zodpovedá administratívnym nákladom.  

    

Oprava vašich osobných údajov

V prípade, že sa dozviete, že spracovávame nesprávne osobné údaje, informujte nás o tejto skutočnosti a tieto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme. Máte tiež právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov. 

      

Vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

Vaše osobné údaje vymažeme, ak: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za podmienok stanovených v týchto Podmienkach, (iii) namietate proti spracovaniu osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sme získali nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať vaše osobné údaje alebo (vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

V prípade vymazania osobných údajov na vašu žiadosť prijmeme aj vhodné bezpečnostné opatrenia na informovanie ostatných poskytovateľov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje o tejto žiadosti, aby títo poskytovatelia vymazali odkazy na tieto osobné údaje a ich kópie. 

 

Obmedzenia spracúvania osobných údajov

Máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak: (i) namietate proti presnosti osobných údajov počas obdobia na overenie ich presnosti, (ii) spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov namiesto obmedzenia ich používania, (iii) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, potrebujete, aby uplatnil právny nárok alebo (iv) namietať proti spracovaniu osobných údajov, kým sa nepreuknú, že oprávnené dôvody z našej strany prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, s výnimkou uchovávania, spracúvame osobné údaje len s vaším výslovným súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. 

  

Prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať od nás vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účely prenosu týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

 

Namietať proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, marketingu a profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.

     

Začatie konania pred dozorným orgánom

Ak máte podozrenie, že boli porušené vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

       

POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE? AKO TO FUNGUJE?

Na poskytovanie našich služieb nepoužívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t. j. zhromažďujeme vaše osobné údaje, ktoré sa následne vyhodnocujú technickými prostriedkami, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne vám na základe takéhoto hodnotenia naďalej poskytujeme naše služby) a (ii) profilovanie (t. j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme vaše osobné údaje, ako aj údaje o vašom správaní na našich webových stránkach za účelom vášho začlenenia do určitej skupiny ľudí a následnej analýzy a predpovedania vašich záujmov, ďalšieho správania, atď.).

       

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?

Ochranu súkromia vašich detí považujeme za mimoriadne dôležitú. Na tento účel vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, neposielajte nám žiadne z vašich osobných údajov vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladší ako 16 rokov nie je oprávnená poskytnúť svoje osobné údaje na webovej stránke. Ak zistíme, že akékoľvek osobné údaje, ktoré spracovávame, sa týkajú osoby do 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas právneho zástupcu takejto osoby, tieto osobné údaje bezodkladne vymažeme. Ak máte podozrenie, že spracovávame informácie od osôb mladších ako 16 rokov alebo o ňom, kontaktujte nás na čísle +421 902 850 212.

         

AKO SPRACOVÁVAME FINANČNÉ TRANSAKCIE?

Všetky finančné transakcie a operácie vykonávané elektronicky na našej webovej stránke alebo v súvislosti s našimi službami budú spracované prostredníctvom poskytovateľov online platobných služieb Stripe Payment Europe, Ltd. Podmienky spracúvania osobných údajov týchto poskytovateľov nájdete na: https://stripe.com/en-sk/privacy. Vaše osobné údaje poskytneme poskytovateľom online platobných služieb len v rozsahu potrebnom na spracovanie platieb, ktoré uskutočníte prostredníctvom našich webových stránok, na vrátenie takýchto platieb a na riešenie refundácií a otázok týkajúcich sa takýchto platieb a refundácií.

       

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBOVÝMI STRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Naša webová stránka obsahuje hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.

Nemáme žiadnu kontrolu a nie sme zodpovední za podmienky spracovania a zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

        

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak máte záujem kontaktovať nás v súvislosti so spracovaním osobných údajov, vrátane prípadu, keď si želáte uplatniť ktorékoľvek z práv uvedených v týchto podmienkach, kontaktujte nás e-mailom na adrese: podpora @feedzone.eu alebo telefonicky na čísle +421 902 850 212.

     

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE ZMLUVNÉ PODMIENKY?

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Ak zmeníme zmluvné podmienky alebo procesy, tieto zmeny zverejníme na webovej stránke tak, aby ste mali vždy prehľad o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej strane. Je dôležité, aby ste tieto podmienky pravidelne kontrolovali, aby ste sa uistili, že ste si vedomí akýchkoľvek zmien.

 

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý webový server odosiela do webového prehliadača a ukladá ho prehliadač vo vašom mobilnom zariadení alebo počítači na vašu identifikáciu (zvyčajne na základe anonymných identifikátorov). Identifikátor sa potom odošle späť na server vždy, keď prehliadač požiada server o zobrazenie stránky na identifikáciu vašej návštevy konkrétnej stránky, zoznamu reklám, na ktoré ste odpovedali, typu prehliadača, ktorý používate, a na zapamätanie si informácií, ktoré ste zadali na našich webových stránkach.

             

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, ktoré sa vám zobrazujú, na umožnenie používania funkcií sociálnych médií a na účely analýzy návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej webovej stránky poskytujeme našim partnerom v oblasti sociálnych médií, reklamy a analytiky, ktorí môžu tieto informácie spájať s inými informáciami, ktoré ste poskytli alebo získali v dôsledku vášho používania ich služieb.

      

Súbory cookie používame, aby sme sa mohli prispôsobiť vašim potrebám, aby sme vás mohli odlíšiť od ostatných používateľov, zabrániť zobrazovaniu reklám vo vašom prehliadači, ktoré vás nezaujímajú, a aby sme vám pomohli vyhnúť sa opakovanému prihláseniu na našu webovú stránku.

Používame buď "trvalé" alebo "dočasné" súbory cookie: trvalé súbory cookie budú uložené vo vašom internetovom prehliadači až do dátumu ich stanoveného uplynutia platnosti, ak ich neodstránite pred týmto dátumom; Dočasné súbory cookie na druhej strane vypršia v okamihu, keď zatvoríte svoj internetový prehliadač.

     

Používame tiež súbory cookie tretích strán: Súbory cookie tretích strán sú súbory cookie, ktoré sú nastavené inou stránkou ako našou webovou stránkou. Napríklad tlačidlá sociálnych médií "Páči sa mi to" umiestnené na ich webových stránkach. Takéto tlačidlo môže stiahnuť súbory cookie, ktoré si môže prečítať prevádzkovateľ týchto sociálnych médií. Účelom týchto súborov cookie tretích strán je predovšetkým zhromažďovanie určitých informácií na účely výskumu v oblasti správania, demografie a v neposlednom rade na účely vykonávania cieleného marketingu.

    

Súbory cookie zvyčajne neobsahujú informácie, na základe ktorých by bolo možné vás identifikovať, ale vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, môžu byť prepojené s údajmi získanými a uloženými zo súborov cookie.

Technické súbory cookie: aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť používateľský profil, prihlásiť sa do neho a kúpiť tovar a služby), používame technické súbory cookie. Bez nich by náš internetový obchod vôbec nefungoval.

      

Funkčné súbory cookie: aby ste sa nemuseli prihlásiť po celú dobu a nemuseli ste neustále stanoviť svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje náš internetový obchod), funkčné súbory cookie vám pomôžu. V tomto prípade je vaše heslo vždy šifrované. Používanie týchto súborov cookie nie je potrebné, ale vaša návšteva nášho internetového obchodu bude výrazne príjemnejšia a jednoduchšia.

       

Analytické súbory cookie: analytické súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať náš internetový obchod, z ktorého v dôsledku toho opäť profitujete. Analytické súbory cookie na našich webových stránkach sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorý potom anonymizuje tieto údaje. Po anonymizácii to už nie sú osobné údaje, pretože anonymizované súbory cookie nemôžu byť priradené konkrétnemu používateľovi alebo konkrétnej osobe. So súbormi cookie pracujeme len v anonymizovaných e-forme. Preto nemôžeme zistiť zo súborov cookie, ako sa konkrétny používateľ správal na našich webových stránkach (aké stránky navštívil, aké produkty si prezeral atď.).

        

Poznatky získané z týchto súborov cookie používame aj na reklamné účely, kde môžeme zobrazovať reklamu na zahraničných webových stránkach na základe týchto údajov, ktoré považujeme za relevantné pre vás.

    

Upozorňujeme, že blokovanie a/alebo vymazanie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na vašu schopnosť používať webovú stránku a/ alebo služby.